U bent hier: Home » Info » Praktische info » Afwezigheden & ziekte

Schoolafwezigheid en medische attesten

Kleuteronderwijs

In het kleuteronderwijs (voor niet leerplichtige kleuters) moeten afwezigheden niet gewettigd worden door medische attesten.
Het is wel wenselijk dat ouders de kleuterleidsters informeren omtrent de afwezigheid van hun kind. Ook vragen we aan de ouders om je kleuter(s) regelmatig naar school te brengen. 

 

Toedienen van medicatie

Gelieve in de mate van het mogelijke te vermijden dat de medicatie op school moet worden toegediend.
Indien toch medicatie op school moet worden toegediend, is het noodzakelijk dat het attest door de behandelende arts wordt ingevuld.  Dit attest hebt u reeds gekregen bij aanvang van het schooljaar. Hieronder vind u ook de digitale versie.  
De leerkracht/school kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor neveneffecten die bij het kind optreden naar aanleiding van het toedienen van deze medicatie.
Bij twijfels of vragen vanuit de school kan het nodig zijn dat de clb-arts contact opneemt met uw huisarts.

Toedienen van medicatie >

Verwittiging bij eventuele besmettelijke ziekten.

De ouders, waarvan de kinderen in de loop van het schooljaar lijden aan een besmettelijke ziekte, worden met aandrang verzocht de school onmiddellijk te verwittigen ten einde de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen treffen.